درباره محصول- نگارش :

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین


 

.

آزمونهای PMP

Patient management Problem

بیشتر...
.

آزمونهای KF

Key Features Problems

بیشتر...
.

آزمونهای تستی

2 تا 9 گزینه

بیشتر...
.

آزمونهای EMQs

Extended Matching Questions

بیشتر...
1396/06/31 00:00
راهنمایی آزمون آزمایشی قلب شهریور 96